HISTORIE MILOVIC

1396–1904

Nejstarší známé vyobrazení Milovic se nachází na Müllerově mapě Čech z roku 1720.

Na staré cestě z Prahy do Jičína stávalo zemanské sídlo s tvrzí, v listinách zanesené jako Villa Milewicz. Koncem 14. století zde sídlil vladyka Holomek. Býval zde i druhý poplužní dvorec, na kterém hospodařili bratři Sperek a Václav. První písemná zmínka o Milovicích ze 4. ledna 1396, se váže ke smrti Sperkovy manželky Pavlíny. Následně se zde vystřídala celá řada majitelů. V druhé polovině 15. století připadly Milovice k lyskému panství rodu Smiřických. Roku 1509 zakoupil nově vystavenou tvrz Milovice s dvorem poplužním a vsí celou, purkrabí Bedřich z Donína, pozdější zakladatel rozsáhlého benáteckého panství. Zděděný majetek od jeho rozhádaných synů získal roku 1599 císař Rudolf II. Ke dvoru milovickému tehdy patřilo 321 ha polností.

Po třicetileté válce daroval císař Ferdinand III. benátecké panství generálovi jízdy, Janu z Werthu.

Samotná milovická tvrz zřejmě zanikla během třicetileté války, když celý kraj zpustošila švédská a saská vojska. Místní obyvatelé se po generace živili obděláváním půdy a těžbou dřeva v okolních lesích. Až do roku 1848 se na ně vztahovala robotní povinnost vůči vlastníkovi panství. Počátkem 18. století žilo v Milovicích 151 osob schopných přijímat svátosti. Milovice, které neměly kostel, spadaly do farnosti v Lysé nad Labem, později byly přifařeny k Mladé. Hrabě Příchovský nechal v Milovicích vybudovat několik gruntů a hospodu, jež poskytl poddaným do dědičného nájmu.

Kolorovaná pohlednice z roku 1909 zachycuje tehdejší náves. V budově vlevo se nacházela hasičská zbrojnice.

V první polovině 19. století získal benátecké panství Leopold Felix hrabě Thun-Hohenstein, který zbudoval při milovickém velkostatku i lihovar. Jeho nejmladší syn Leopold Bohumil se snažil povznést zemědělskou úroveň místního kraje. Zadlužil se však natolik, že benátecké panství připadlo v roce 1885 K. u. K. Privilligerte Österreichisches Länderbank. Velkostatek a pozemky, které nezakoupilo c. a k. Ministerstvo války, získal roku 1905 Rudolf Ferdinand Kinský. Jeho dědici drželi milovický velkostatek až do roku 1939.

Pohlednice z roku 1902. Do založení vojenského cvičiště byla většina obyvatel zaměstnána v místním velkostatku, jehož součástí byl i lihovar.

 

Víte že…? Pod milovickou vsí býval rybník, jímž protékal od Vápenska potok. Rybník byl od 18 století vysušován a těžila se z něj rašelina. Na zátop se však neosvědčila.